Informujemy, iż firma Żegluga Śródlądowa Tadeusz Prokop realizuje projekt "Natura w turystyce-rozwój żeglugi edukacyjno-turystycznej po rzece Wiśle" nr umowy 20/SPPW/I/2014/DP w ramach "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością".

Projekt "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" realizowany przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Program "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" realizowany jest w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform; Obszar tematyczny nr 1: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.

www.swietokrzyskieswiss.pl

www.programszwajcarski.gov.pl

Zapytanie ofertowe NR 1/SPPW/2014
  1. ZAMAWIAJĄCY
  2. Żegluga Śródlądowa Tadeusz Prokop, ul. Kochanowskiego 10, 27-600 Sandomierz, NIP 8641007514, REGON 830329890, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych silników do maszynowni statku wraz z osprzętem o następujących parametrach:
    1. moc silnika: około 150 KW( 200 KM ) przy 2600 obr/min
    2. przekładnia redukcyjno-nawrotna z flanszą przyłączeniową
    3. śruba pędna o średnicy około 32"
    4. panel sterowania główny (2 sztuki)
    5. panel sterowania pomocniczy (2 sztuki)
    6. wiązki elektryczne panelu (2 sztuki)
    7. wiązki elektryczne panelu pomocniczego (2 sztuki)
   2. Dostawa silników wraz z osprzętem pod adres Zamawiającego
   3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  5. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2014 r. - dostawa w Sandomierzu (siedziba firmy).
  6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
   1. Wymagania podstawowe:
    1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
    2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
    3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
    4. Zaoferowana cena wykonania zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi
    5. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   Oferta powinna zawierać minimum:
   • nazwę, adres, i dane kontaktowe Oferenta
   • posiadać miejsce i datę sporządzenia
   • wycenę z podaniem ceny netto, podatku VAT, ceny ofertowej brutto oraz terminu realizacji zamówienia. Cena oferty musi obejmować pełny zakres podany w opisie przedmiotu zamówienia
   • termin ważności oferty
   • sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  8. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30 września 2014 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) za pośrednictwem poczty, kuriera, email lub też dostarczona osobiście na adres:

   Żegluga Śródlądowa Tadeusz Prokop
   ul. Kochanowskiego 10
   27-600 Sandomierz
   zegluga@kapitan-prokop.pl

  9. OCENA OFERT
  10. Oferty podlegają ocenie na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium – ceny ofertowej ( przy jej wadze 100%). Ocena dokonywana będzie przez Zamawiającego przy założeniu, że oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. Ponadto dostarczone silniki wraz z przekładnią powinny posiadać uznanie Polskiego Rejestru Statków.
  11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty mailowej wskazanej przez Oferenta w ofercie.
  13. DODATKOWE INFORMACJE
  14. Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Prokop pod numerem telefonu 603 591 485 oraz adresem e-mail: zegluga@kapitan-prokop.pl
  15. POZOSTAŁE INFORMACJE
  16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania oferty. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogi e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, zapisy umowy dot. realizacji projektu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej nr umowy URP/SPPW/1.1/KIK/08, przy uwzględnieniu zasady, że Zamawiający zobowiązany jest wydatkować przyznane w ramach projektu środki w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasad uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców. Oferowany sprzęt musi być objęty co najmniej 12 miesięczną gwarancją, liczoną od daty dostawy.
  17. ZAŁĄCZNIKI
  Wzór formularza ofertowego - PDF
  Zapytanie ofertowe - PDF
  Wzór formularza ofertowego - MSWord
  Zapytanie ofertowe - MSWord